RSS

Inlocuirea amenzii contraventionale cu avertismentul (contraventii)

15 Feb

Dosar Nr: 3354 (02.04.2009)
R O M Â N I A
JUDECĂTORIA GHERLA
JUDEŢUL CLUJ
DOSAR NR. 3354/235/2008

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 160/2009
Şedinţa publică de la 04 Februarie 2009
Instanţa constituită din:
PREŞEDINTE :
GREFIER :
Pe rol pronunţarea în cauza civilă formulată de reclamant S.C T.T. S.R.L şi pe pârât AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ, SERVICIUL JURIDIC AGENŢII TERITORIALE CLUJ, având ca obiect plângere contravenţională.
Dezbaterile pe fond au avut loc în şedinţa publică de la 28.01.2009, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de azi, 04.02.2009, când, în aceeaşi compunere, a hotărât următoarele:
I N S T A N Ţ A
Deliberând asupra cauzei civile de faţă instanţa
constată următoarele:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul instanţei la data de 10.10.2008 sub nr. 3354/235/2008, petenta SC T.T. SRL a solicitat instanţei anularea procesului-verbal de contravenţie atacat pentru nelegalitate şi netemeinicie, în subsidiar, înlocuirea sancţiunii amenzii cu sancţiunea avertismentului, iar în cazul respingerii cererii principale şi a celei subsidiare, repunerea în termenul de 48 de ore, calculat de la data aducerii la cunoştinţă a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.
În motivarea plângerii sale petenta a arătat că, în urma controlului efectuat în data de 18.09.2008 în localitatea Jucu, s-a constatat că aceasta a încălcat dispoziţiile art. 27 pct. 1 din Regulamentul (CE) 561/2006, autocarul acestei societăţi BN-87-TAB, fabricat în anul 2008 şi înmatriculat pentru prima oară în acelaşi an, fiind dotat cu un aparat tahograf analog, iar nu cu unul digital.
Referitor la petitul principal, petenta a arătat că, sub aspectul formei, având în vedere dispoziţiile art. 15 alin (1) din OG nr. 2/2001, art. 4 alin (1), (2) şi (3) din OG nr. 37/2007, art. 9 din Ordinul 1058/2007 pentru aprobarea Normelor metodologoce de aplicare inclusiv ale OG nr. 37/2007 pe care le citează, potrivit principiului specialia generalibus derogant, presupusa contravenţie trebuia constatată mai întâi de către agentul constatator prin actul administrativ „Formularul de control în trafic” şi numai după o atare constatare a contravenţiei se putea întocmi procesul verbal de stabilire şi sancţionare a contravenţiei. Se arată că agentul constatator a nesocotit dispoziţiile legii speciale(OG nr. 37/2007 şi Ordinul nr. 1058/2007), procedând în mod nelegal la constatarea contravenţiei. Pe fond, societatea petentă învederează că autocarul în cauză, marca Mercedes, a fost achiziţionat de către aceasta în luna aprilie 2008 de la societatea comercială OTOBUS Istanbul-TURCIA, conform facturii A-006397 din 01.04.2008, la data achiziţionării autocarul fiind înmatriculat şi aflându-se în exploatarea societăţii vânzătoare. Petenta arată că autocarul în cauză a fost achiziţionat „la mâna a doua”, fiind deja pus în circulaţie, iar în România au fost întreprinse toate demersurile pentru vămuire, identificare, omologare, certificare şi într-un final înmatriculare pe numele societăţii, autorităţile române constatând că autocarul corespunde standardelor prevăzute de legislaţia în vigoare, atât cea internă, cât şi cea internaţională şi au dispus înmatricularea. Se precizează că autocarul în cauză a fost fabricat în anul 2008 şi a fost înmatriculat prima oară în acelaşi an în Turcia, ţară care nu este membră a Uniunii Europene şi care, prin urmare, nu are obligaţia de a respecta prevederile art. 27 pct. 1 din Regulamentul (CE) 561/2006, iar în România, ţară unde art. 27 pct. l din Regulamentul (CE) 561/2006 este în vigoare, autocarul nu se mai află la prima înmatriculare şi prin urmare, articolul în cauză nu se mai aplică.
În ceea ce priveşte petitul secundar, societatea petentă învederează că, chiar în prezenţa unei culpe în sarcina acesteia, dar şi a autorităţilor care au îndeplinit toate formalităţile până la înmatriculare, raportat la gradul de pericol social, urmarea socialmente periculoasă, locul săvârşirii faptei şi împrejurările în care fapta a fost săvârşită – sancţiunea proporţională ar fi fost avertismentul, iar nu amenda în cuantum de 9000 lei.
Referitor la solicitarea de repunere în termen, se arată că potrivit art. 32 alin. (3) din OG nr. 2/2001 „plângerea suspendă executarea”, petenta introducând plângerea împotriva procesului-verbal de contravenţie în termenul de 48 de ore în care putea achita jumătate din minimul special al amenzii, iar cum plata amenzii reduse este o formă de executare voluntară simplificată şi atunci când această formă de executare este prevăzută prin procesul-verbal, formularea plângerii în termenul de 48 de ore suspendă inclusiv această formă de executare simplificată.
În drept, petenta şi-a întemeiat plângerea contravenţională pe dispoziţiile art. l, art. 15 alin. l, art. 31, art. 32 alin. 3, art. 34 şi urm. dinO.G. nr. 2/2001, pe dispoziţiile Regulamentului (CE) 561/2006, pe prevederile art. 4 alin. (1), (2) şi (3), art. 8 pct. 1 din OG nr. 37/2007 şi pe dispoziţiile art. 9 din Ordinul nr. 1058/2007. În dovedire, plângerii contravenţionale i-au fost ataşate, în copie, procesul-verbal de contravenţie seria AIR nr. 0125734/18.09.2008 întocmit de către Autoritatea Rutieră Română, certificat de trafic rutier provizoriu, traducere certificat de trafic rutier provizoriu, nota de constatare tehnică RAR, certificat clasificare, licenţă transport internaţional de persoane (f. 31), cartea de identitate a autovehiculului (f. 33), factura A-0063097/01.04.2008, traducere factura A-0063097/01.04.2008, documente prima înmatriculare. Conform dispoziţiilor art. 15 lit. i din Legea nr. 146/1997 cererile în materie de contravenţii sunt scutite de taxă judiciară de timbru. La data de 11.12.2008 intimata Autoritatea Rutieră Română a depus la dosarul cauzei, prin serviciul Registratură al instanţei, întâmpinare prin a solicitat instanţei respingerea respingeţi acţiunii petentei ca netemeinică şi nelegală, menţinerea în totalitate a procesului-verbal de contravenţie, cu obligarea petentei de a achita amenda contravenţională, În ceea ce priveşte legalitatea procesului-verbal intimata arată că acesta este legal întocmit cu respectarea tuturor condiţiilor imperative prevăzute de OG nr. 2/2001, agentul constatator respectând şi procedura prealabilă de a întocmi buletinul de control prevăzută de Ordinul MT nr. 1058/2007, Intimata învederează că depune o copie a Formularului de control în trafic seria AETR nr. 13869/18.09.2008 semnat de către conducătorul auto prepus al petentei, acest formular fiind un act de control şi nu constituie actul constatator sau sancţionator al faptei reţinute, formularul având rolul de a atesta efectuarea controlului. Pe fondul cauzei intimata arată că, în conformitate cu dispoziţiile art. 148 alin. (2) din Constituţia României, ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare, astfel că, de la aderarea României la Uniunea Europeană, la 01 ianuarie 2007, respectarea Regulamentului CE 561/2006 a devenit obligatorie şi pentru operatorii de transport şi/sau întreprinderile din România şi implicit şi pentru petentă. Intimata învederează că, în conformitate cu dispoziţiile art. 8 pct. 1 din OG nr. 37/2007, constituie contravenţie „utilizarea unui vehicul fără tahograf sau cu tahograf digital ori utilizarea unor tahografe sau tahografe digitale neomologate” fapta care este sancţionată conform art. 9 alin. 1 lit. a cu amendă între 9000 – 10000 aplicabilă operatorului de transport rutier, astfel că fapta contravenţională a fost delimitată corect, a existat, a fost constatată şi sancţionată, procesul verbal de contravenţie reprezentând o stare de fapt la momentul controlului, deci petenta nu poate fi exonerată de răspundere deoarece fapta pentru care a fost sancţionată petenta este individualizată în mod clar de art. 8 pct. 1 din OG 37/2007. Intimata apreciază că sancţiunea avertismentului nu se impune pentru că o atare situaţie ca cea sancţionată în cauza de faţă, nu poate fi socotită drept o faptă cu gravitate redusă în sensul art. 7 alin. (2) din OG nr. 2/2001, iar avertismentul se ia când fapta are gravitate redusă, or nu se poate susţine un astfel de caracter mai puţin grav, unei fapte pe care legiuitorul o prevede sub sancţiunea minimă de 9000 lei, cea maximă fiind de 10000 lei. În drept întâmpinarea a fost întemeiată pe dispoziţiile OG nr. 37/2007, Regulamentul (CE) nr. 561/2006, Decizia Consiliului European nr.230/2007, OG nr. 2/2001, art. 115 şi art. 242 C. proc. civ În probaţiune, intimata a depus la dosar formularul de control în trafic seria AETR nr. 0013869/18.09.2008, fotocopii ale actelor verificate în trafic şi un extras din Regulamentul (CE) 561/2006. În cauză a fost încuviinţată, considerându-se pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării, proba cu înscrisurile depuse la dosar. Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt şi în drept următoarele:
Instanţa constată că este competentă, conform art. 32 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001 să soluţioneze prezenta plângere, prezumtiva faptă contravenţională fiind săvârşită în circumscripţia sa teritorială, respectiv în localitatea Jucu DN1C km 20 şi că plângerea s-a formulat în termenul legal de 15 zile de la înmânarea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei prevăzut de art. 31 alin.1 din OG 2/2001.
În fapt, prin procesul-verbal seria. AIR nr. 0125734 întocmit la data de 18.09.2008 de către Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Cluj (f. 4), petenta SC T.T. SRL a fost sancţionată cu amendă contravenţională în cuantum de 9000 lei pentru faptul că, în data de 18.09.2008, ora 11,10, cu ocazia controlului efectuat de Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Cluj, s-a constatat că autobuzul …., deţinut şi utilizat de petentă, este dotat cu tahograf analog, deşi este înmatriculat pentru prima oară şi fabricat în 2008. Procesul-verbal sus-menţionat a fost semnat de martorul M. M., consemnându-se la obiecţiuni faptul că reprezentantul legal al petentei neaflându-se de faţă în momentul întocmirii procesului-verbal nu a putut formula obiecţiuni. În drept, potrivit dispoziţiilor art. 34 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, instanţa are obligaţia legală de a analiza legalitatea şi temeinicia procesului verbal de constatare şi de a hotărî asupra sancţiunii aplicate. Ca act administrativ, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se bucură de o prezumţie de validitate şi temeinicie, prezumţie care este însă relativă şi care poate fi răsturnată prin administrarea probei contrarii, sarcina probei revenindu-i, în condiţiile art. 1169 C.civ., petentului. Aplicabilitatea acestei prezumţii presupune cu necesitate existenţa prealabilă a unui proces-verbal de constatare a contravenţiei încheiat cu stricta respectare a prevederilor legale şi cuprinzând menţiunile obligatorii prevăzute de art. 16 şi art .17 din O.G. nr. 2/2001.
Analizând conţinutul procesului-verbal sub aspectul legalităţii întocmirii acestuia, instanţa constată că acesta cuprinde toate menţiunile prevăzute de art. 16 şi 17 din O.G. nr. 2/2001, sub sancţiunea nulităţii, fiind încheiat cu respectarea prevederilor legale. Instanţa constată că petenta a invocat drept motiv de nelegalitate a procesului-verbal atacat împrejurarea că presupusa contravenţie trebuia constatată mai întâi de către agentul constatator prin actul administrativ „Formularul de control în trafic” şi numai după o atare constatare a contravenţiei se putea întocmi procesul verbal de stabilire şi sancţionare a contravenţiei. Instanţa constată că susţinerile petentei asupra acestui aspect sunt nefondate deoarece, astfel cum reiese din înscrisul seria AETR nr. 0013869 depus la fila 46 de intimată, formularul de control în trafic solicitat de lege a fost încheiat de către Autoritatea Rutieră Română la data realizării controlului, fiind chiar semnat de şoferul autovehicului societăţii petente, M.P. al cărui nume este menţionat şi în cuprinsul procesului-verbal de contravenţie contestat. De asemenea, sub aspectul legalităţii, petenta a arătat că nu are obligaţia de a respecta prevederile art. 27 pct. 1 din Regulamentul (CE) 561/2006, deoarece autocarul nu se află la prima înmatriculare, fiind înmatriculat anterior pentru prima dată în Turcia, ţară în care prevederile Uniunii Europene nu au aplicare. Asupra celor învederate de petentă instanţa reţine că Regulamentul (CE) nr. 561/2006 face referire nu la prima înmatriculare, ci la punerea în circulaţie pentru prima dată, operaţiune care nu presupune cu necesitate şi înmatricularea autovehiculului în cauză în statul în care este pus în circulaţie şi utilizat. Prin urmare, având în vedere că petenta a pus în circulaţie pentru prima dată în Uniunea Europeană autovehiculul în cauză, chiar dacă acesta a fost înmatriculat pentru prima dată în Turcia şi abia apoi în România, aceasta avea obligaţia de a-şi echipa vehiculul cu un aparat de înregistrare în conformitate cu dispoziţiile din anexa I B la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85. Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, instanţa constată că petenta a susţinut că în România au fost întreprinse toate demersurile pentru vămuire, identificare, omologare, certificare şi într-un final înmatriculare pe numele societăţii, autorităţile române constatând că autocarul corespunde standardelor prevăzute de legislaţia în vigoare, atât cea internă, cât şi cea internaţională şi au dispus înmatricularea. Instanţa constată că motivele invocate de societatea petentă nu sunt de natură să răstoarne prezumţia relativă de care beneficiază procesul-verbal, situaţia de fapt consemnată de către agentul constatator nefiind contestată de către petentă care admite că autocarul cu nr. BN-87-TAB nu era dotat cu tahograf digital, ci cu tahograf analog. Instanţa reţine, din cuprinsul procesului-verbal de contravenţie şi din copiile diagramelor de la fila 50 depuse de intimată, că autovehiculul în cauză era dotat cu un aparat tahograf analog care era utilizat corespunzător, fiind realizate înregistrările specifice privind perioadele de conducere şi de odihnă. Deşi nu înlătură existenţa contravenţiei şi vinovăţia petentei, aspectele învederate de petenta SC T.T. SRL şi reţinute de instanţă din analiza materialului probator constituie totuşi împrejurări ce relevă un grad de pericol social redus al contravenţiei săvârşite, căruia trebuie să-i corespundă în plan sancţionator o măsură echivalentă, potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. 5 din O.G. nr. 2/2001. Astfel, având în vedere criteriile prevăzute de art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001 raportate la împrejurările concrete în care fapta a fost săvârşită, lipsa producerii unor urmări, instanţa apreciază că scopul sancţiunii contravenţionale poate fi atins şi prin aplicarea avertismentului, potrivit art. 7 şi art. 5 teza I din O.G. nr. 2/ 2001. În consecinţă, instanţa urmează să admită în parte plângerea contravenţională şi să dispună înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale aplicate cu sancţiunea avertismentului, atrăgând atenţia petentei asupra pericolului social al faptei săvârşite şi punându-i în vedere să respecte dispoziţiile legale. Totodată, având în vedere că nu a fost formulată vreo cerere expresă în acest sens, astfel cum prevede art. 274 alin. 1 din Codul de procedură civilă, se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
H O T Ă R Ă Ş T E
Admite în parte plângerea contravenţională formulată de petenta SC T.T. SRL, cu sediul în ….., formulată împotriva procesului-verbal seria. AIR nr. 0125734 întocmit la data de 18.09.2008 de către Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Cluj, în contradictoriu cu intimata Autoritatea Rutieră Română, cu sediul procesual ales în Cluj-Napoca, str. Al.Vaida Voievod, nr. 63, judeţul Cluj, şi în consecinţă: Dispune înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale în cuantum de 9000 lei stabilită prin procesul-verbal seria. AIR nr. 0125734 întocmit la data de 18.09.2008 de către Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Cluj cu sancţiunea avertismentului şi exonerează contestatoarea de la plata amenzii contravenţionale de 9000 lei aplicată prin acest proces-verbal. Menţine restul dispoziţiilor din procesul-verbal seria. AIR nr. 0125734 întocmit la data de 18.09.2008 de către Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Cluj. Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.
Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică, azi, 04.02.2009.
PREŞEDINTE, GREFIER,
Sursa : http://www.spete.info/jurisprudenta-obiect/plangere-contraventionala-19369/

Anunțuri
 
Scrie un comentariu

Scris de pe 15 Februarie 2012 în JUSTITIE

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: